Ordliste (tilbake til Ordliste)

Utleggspant

Utlegg eller utleggspant er sikkerhet for et pengekrav som stiftes ved myndighetenes hjelp. Det skilles mellom skifteutlegg, som stiftes av tingretten i forbindelse med et skifteoppgjør, og namsutlegg, som er utlegg stiftet av namsmyndighetene i forbindelse med inndrivelse av et forfalt krav. Utlegg innebærer at kreditor får panterett i en eller flere av debitors eiendeler, noe som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse. For at utlegg skal kunne gis kreves at det foreligger tvangsgrunnlag.

Utlegg kan stiftes i enhver av debitors eiendeler, med visse unntak for å sikre vedkommende et eksistensminimum. I tillegg kan det foretas såkalt utleggstrekk, dvs. at en fast andel av debitors lønn, pensjon, trygd eller lignende tilfaller kreditor hver måned.

Begjæring om utlegg skal fremsettes overfor namsmannen/-fogden, som sørger for at utlegget får rettsvern.