Ordliste (tilbake til Ordliste)

Panterett

Pant eller panterett innebærer at en formuesgjenstand blir tatt som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett vil ha en eksklusiv særrett til å søke dekning for sitt krav i formuesgodet foran øvrige kreditorer. Dersom debitor misligholder pantekravet, kan panthaveren med myndighetenes bistand gjennom tvangsfullbyrdelse selge formuesgjenstanden, og ta dekning for sitt krav i salgssummen. Begrunnelsen for å tillate pantsettelse er i hovedsak panterettens kredittskapende effekt. Kreditt gir grunnlag for investeringer, og dermed avkastning. Dette er gunstig for den enkelte og for samfunnet.

Regler for pantsetting finnes i «Lov om pant» (panteloven). Andre lover av betydning er tvangsfullbyrdelsesloven, som regulerer inndrivelse av pantekrav ved salg av panteobjektet, og dekningsloven og konkursloven, som regulerer panthavers rettigheter i en konkurssituasjon.