Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Nordmenns betalingsvaner

Media setter jevnlig fokus på nordmenns betalingsvaner og det økende antall saker hos inkassobyråene. Tallene hentes fra finanstilsynets rapporter og bildet som tegnes er ofte mørkt. Ser man derimot litt bak tallene vil bildet være noe mer nyansert og som oftest lysere.

Tidligere løsning

I første halvår 2012 mottok inkassoselskapene 3,1 millioner nye saker, noe som er en økning på 4 % sammenlignet med samme periode i 2011. Av de mottatte sakene ble 1 million eller 33,5 % avsluttet før utsendelse av betalingsoppfordring, altså på purre- og inkassovarselstadiet. Dette er en økning på 5,5 % ift 2011. Til sammenligning ble 24 % av alle nye saker i første halvår 2008 avsluttet på purre- og inkassovarselstadiet. Denne utviklingen viser at et stort antall saker ikke er ensbetydende med alvorlige betalingsproblemer, men derimot et utrykk for at skyldner først betaler etter betalingspåminnelser.

Veksten i antall nye saker og antall avsluttede saker på purre- og inkassovarselstadiet de siste årene, skyldes i stor grad innskjerpede rutiner i næringslivet ved at krav sendes raskere til inkassoselskapene etter forfallstidspunktet. I tillegg setter stadig flere bedrifter ut innkrevingsarbeidet til inkassoforetak. Slike endringer medfører at misligholdte forpliktelser nå innrapporteres til Finanstilsynet som en del av inkassoforetakenes rapporteringsplikt, mens dette tidligere var til inndrivelse hos bedriftene selv. Økningen i antall saker hos inkassobyråene gjenspeiler derfor nødvendigvis ikke den for den reelle økningen i antall inkassosaker.