Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Kundebrev august 2010

Renter og purregebyr

Vi minner om at forsinkelsesrenten har steget til 9 % f.o.m. 01.07.10.
Renter kan beregnes fra fakturaforfall inntil oppgjør skjer.
Det kan avtales høgere rentesats mellom næringsdrivende.
Purregebyret følger den fastsatte salærsats og er p.t. kr. 60,-.
Det må gå minst 14 dager etter forfall før purregebyret kan legges på kravet.

Inkassovarsling og oversending til inkasso

Er skyldner varslet om at inkasso vil bli iverksatt, plikter fordringhaver å sende fordringen inn til inkasso når betalingsfristen i varslet er utgått.  Jo raskere fordringen oversendes til inkasso, jo større er sjansen for at kravet blir oppgjort. Orkla Credit bistår i dag flere og flere kunder med utsending av inkassovarslet. Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal bistå ditt firma.

Opplysninger før inkasso

Før inkassopågang iverksettes, vil det ofte være behov for å kvalitetssikre skyldner.
Riktig navn og adresse er viktig for at kravet kommer frem til rette vedkommende.
Er skyldner umyndig, skal  kravet rettes mot foresatte. . Likeså ønsker vi opplysninger om kravet gjelder en privatperson eller næringsdrivende, og om den leverte varen er sikret med salgspant. Er kravet omtvistet før dette oversendes til inkasso, må vi underrettes om dette.

Interne kredittrutiner

Faste rutiner for fakturering og purringer bidrar til at den leverte vare / tjeneste blir betalt.  Er varen levert, skal utfakturering skje uten ugrunnet opphold eller senest innen 30 dager. Ta gjerne kontakt med oss og vi gir deg gjerne god råde og vink.