Spørsmål og svar for kreditor

Hvor gamle fordringer kan jeg kreve inn?

Det finnes ingen grense for hvor gamle fordringer du kan kreve inn, men det er viktig at fordringene ikke er foreldet. Den ordinære foreldelsesfrist er 3 år fra tidspunktet du tidligst kunne kreve betaling (normalt forfallsdato på fakturaen). For saker der det foreligger dom, rettsforlik eller et gjeldsbrev er foreldelsesfristen 10 år.

Se i eget vindu...

Hvor stort purregebyr kan man kreve?

Ved inkassovarsel kan man kreve debitor for et purregebyr. Purregebyret fastsettes av Finansdepartementet og er for 2018 kr 70,-. Man kan kreve purregebyr for inntil to purringer inkl. inkassovarselet. Sender du flere purringer kan du ikke kreve purregebyr for purring nr. 3 o.s.v. Videre er det en forutsetning for å kreve purregebyr at det er 14 dager eller mer siden forfall. Ergo: purring/inkassovarsel kan sendes straks etter forfall på faktura, men da kan man ikke kreve gebyr. Vil man ha med gebyret må man vente til det er 14 dager fra forfall på faktura.

Se i eget vindu...

Hvilken forsinkelsesrente og purregebyr kan man kreve?

Dersom annet ikke er avtalt har man i henhold til forsinkelsesrenteloven rett til å debitere en rente, som har utgangspunkt i styringsrenten til Norges Bank med tillegg av 7 %. Denne rentesatsen reguleres halvårlig den 1/1 og 1/7 og gjelder så for det neste halvår. Fra 1. januar 2018 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50%. Det kan ikke kreves høyere rente i forbrukerforhold. Mellom næringsdrivende kan det avtales en høyere rentesats, gjerne i forbindelse med utstedelse av leveringsbetingelser.

Se i eget vindu...

Hva gjør man hvis kunden bestrider fakturaen?

Orkla Credit hjelper også til med fakturaer som bestrides. Vi kan hjelpe deg med å fremme saken til forliksrådet. I en tvistesak forbyr inkassoloven oss å kreve erstatning for inkassosalæret hos skyldner, og dette må derfor dekkes av kreditor.

Se i eget vindu...

Hvor raskt kan man sende en faktura til inkasso?

For at en faktura skal kunne sendes til inkasso, må den være forfalt, ubetalt og ubestridt. Inkassovarsel må være sendt, og betalingsfristen i inkassovarselet må være utløpt. Det kan være en god ide å vente ytterligere 2-3 dager slik at en eventuell innbetaling på forfallsdatoen kan registreres før inkassokravet sendes.

Se i eget vindu...

Må man sende inkassovarsel?

Ja, før du kan sende en fordring til inkasso må det sendes kunden et inkassovarsel. Det skal klart fremgå av teksten i varselet at fordringen vil bli sendt til inkasso, dersom kravet ikke blir betalt innen fristen. Fristen i inkassovarslet skal iflg. loven være minst 14 dager regnet fra varslets dato. Inkassolovens § 9 beskriver dette. Det er ikke lovpålagt å sende flere betalingsvarsler enn inkassovarselet, Orkla Credit anbefaler å sende bare dette ene.

Se i eget vindu...

Må man gi 30 dagers kreditt?

Du står fritt til å redusere kredittiden etter eget ønske. For å unngå misforståelser bør forfallsdatoen stå klart og tydelig på fakturaen. I de tilfeller forfallsdato ikke er angitt, gjelder 30 dagers kredittid regnet fra fakturadato. Dersom kredittvurdering av en kunde tyder på lav kredittverdighet, anbefales kontantbetaling eller kort kredittid.

Se i eget vindu...