Spørsmål og svar for debitor

Hva er en betalingsoppfordring?

Når fordring har gått til inkasso sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist.

Se i eget vindu...

Jeg mener jeg ikke har fått kravet i posten, hvem sitt ansvar er det?

Skyldner selv er ansvarlig for å motta post. Melding om adresseforandring er også skyldners ansvar.

Se i eget vindu...

Hva gjør jeg hvis jeg mener inkassokravet er feil?

Dersom du er uenig i kravet er det viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed til fordringshaver/kreditor og fremme en innsigelse. Når vi har mottatt innsigelsen tar vi kontakt med kreditor for å få klarlagt kravet.

Se i eget vindu...

Hva er tungt salær?

Inkassoforskriftene § 2.3 regulerer når en dobling av salæret skjer. 43 dager etter at betalingsoppfordring er sendt anser man at omkostningene med å drive inn kravet er økt, og derav et økt salær.

Se i eget vindu...

Hva er et inkassosalær?

Salæret er fordringshavers omkostninger med å inndrive forfalte pengekrav. Dersom en kunde ikke gjør opp for seg må man altså dekke kostnadene med å få inn betalingen i form av salæret.

Se i eget vindu...

Hvem bestemmer inkassosalærsatsen?

Regjeringen fastsetter hvert år størrelsen på salærsatsen etter konsumprisindeksen.

Se i eget vindu...

Når gis det betalingsanmerkning?

Ved inkassobehandling via namsmyndighetenes registreres det en betalingsanmerkning. Opplysningen hentes av kredittopplysningsbyråene direkte fra myndighetene. I tillegg rapporterer de fleste inkassoselskaper betalingsanmerkninger på de saker som ligger til behandling. Mot foretak kan de rapportere betalingsanmerkning dersom det ikke er mottatt oppgjør 30 dager etter at saken kom til inkasso, forutsatt at fordringen ikke er omtvistet. For privatpersoner kan det rapportere betalingsanmerkning 30 dager etter at det fremmet rettslig pågang i saken, forutsatt at fordringen ikke er omtvistet. Dersom et krav betales fullt ut skal alle betalingsanmerkninger knyttet til saken slettes umiddelbart.

Se i eget vindu...