Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Inkassobyråets undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Et inkassobyrå inndriver normalt flere krav på vegne av de samme oppdragsgivere. I utgangspunktet kreves det ingen individuell vurdering av hvert enkelt krav før inkassoprosessen igangsettes. Det er imidlertid viktig at fordringshaver informerer inkassator om eventuelle innsigelser som er fremsatt før saken sendes over til inkasso. Bevilling til å drive inkassovirksomhet gir kun adgang til å inndrive uomtvistede krav. Der det oppstår forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, må disse vurderes av inkassator før betalingsoppfordring sendes. Dersom det blir fremsatt en innsigelse mot et krav og innsigelsen ikke er åpenbar uholdbar, må inkassator stanse den utenrettslige inndrivingen.

Alle innsigelser skal besvares av inkassator innen rimelig tid, eller denne forelegges fordringshaver for en nærmere redegjørelse. Dersom kravet fremdeles bestrides, og fordringshaver ønsker å inndrive kravet, må videre inndriving skje rettslig. Inkassator bistår da med uttak av forliksklage og følger opp fordringen. Dersom en type krav har unormal høy tvisteandel over tid, er dette ofte en indikasjon på at kravene som sådan er tvilsomme eller uberettigede. Inndrivelse av slike krav vil være i strid med god inkassoskikk. Dog skal bemerkes at i enkelte tilfeller benytter skyldner anledningen til å bestride et rettmessig krav i den hensikt å forhale betalingen ytterligere.