Ordliste (tilbake til Ordliste)

Hovedbok

Kontoplan eller hovedbok er betegnelsen på kontoene som benyttes i regnskapsføring. Hovedbok-begrepet stammer fra middelalderen da regnskap ble ført i store protokoller med mange kolonner. Dagens IT-systemer bruker også kontoer for sine posteringer i regnskapet. Kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet. I vanlig norsk kontoplan finnes det 8 kontoklasser:

  1. Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinskudd, etc.
  2. Egenkapital og gjeld, dokumenterer hvordan eiendelene er anskaffet.
  3. Salgs- og driftsinntekter, inntekter fra salg – uten mva.
  4. Varekostnad, varekjøp, alt som kjøpes inn for videresalg, også innleid arbeidskraft som skal viderefaktureres.
  5. Lønnskostnader, kostnader med ansatte.
  6. Andre driftskostnader av- og nedskrivinger, alle kostnader relatert til driften av selskapet. Husleie, telefon, strøm, etc.
  7. Andre driftskostnader av- og nedskrivinger
  8. Finansinntekter og –kostnader, inntekter eller kostnader ervervet der ikke noe produkt- eller vare er utvekslet. Man har fått eller betalt penger uten noe igjen. Renter, gebyrer etc er eksempler på disse.