Avtalevilkår

Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår.

Inkassoavtale

Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen er web-signert vil vi sende deg en kopi avtalen.

InfoCenter

Portalen til InfoCenter finner du på vår hjemmeside www.orklacredit.no. Brukernavn og passord tildeles når avtale er signert og returnert til oss. På InfoCenter kan du:

For å komme raskt i gang med saksbehandlingen, legger vi gratis inn de første konkrete sakene så fort avtalen er signert og kommet oss i hende.

Inkassoveileder

Orkla Credit har utarbeidet en inkassoveileder. Denne kan brukes når du som regnskapsfører bistår dine kunder med innfordringsarbeid. Veilederen gir informasjon om innfordringsprosessen og
www.orklacredit.no/okonomiforbundet

Kontaktdata Orkla Credit:
Telefon: 72 49 90 70
E-post: firmapost@orklacredit.no
Telefaks: 72 49 90 71
Postadresse: Orkla Credit AS
Løkkenveien 204
7332 LØKKEN VERK

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller noe er uklart.

Avtalevilkår innfordringstjenester

1. Avtalerammen

Avtalen forplikter OC å gi fordringshaver en inkassoservice som er rasjonell, effektiv og i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og god inkassoskikk. Avtalen forplikter fordringshaver til å overføre til OC alle krav som skal gå til inkasso.

2. Fordringshavers plikter

Fordringshaver plikter å medsende all nødvendig dokumentasjon, herunder skyldners korrekte navn og adresse. Dersom oppdrag oversendes i form av standardisert liste eller elektronisk, tilpasses i stedet en rasjonell rutine for ettersending av slik dokumentasjon når dette er nødvendig for gjennomføring av tvangsfullbyrdelse.

Fordringshaver plikter å påse at fordringen er reell, forfalt og ikke foreldet, samt at purregebyrer ikke er tatt med. Eventuelle innsigelser vedlegges ved oversendelse av oppdraget. Når inkasso er iverksatt, skal alle henvendelser fra skyldner kanaliseres til OC.

Fordringshaver plikter etter kravets forfall å ha sendt skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt. Varslet skal ha en frist på 14 dager. Denne fristen må reelt være utløpt før kravet kan sendes til OC (jfr. Inkassolovens § 9). Dersom OC sender inkassovarsel på vegne av fordringshaver bortfaller denne plikten.

Fordringshaver plikter umiddelbart å underrette OC om eventuelle innbetalinger direkte til fordringshaver, eller annet som måtte medføre reduksjon av kravet. Eventuelle innsigelser mot kravet rettet til fordringshaver, må meddeles OC snarest.

Dersom det ved mottagelsen av et oppdrag eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter OC sin vurdering vil medføre at det vil stride mot ”god inkassoskikk” å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes.

3. OCs plikter

OC vil umiddelbart etter mottagelse av oppdrag sende skyldner ett inkassovarsel (jfr. Inkassolovens § 9) eller en betalingsoppfordring (jfr. Inkassolovens § 10).

OC vil sette i verk de nødvendige tiltak for å innfordre kravet. I tillegg til de tiltak som er naturlige for inkassooppdraget, tar OC forbehold om å kunne inngå betalingsavtaler så lenge disse ivaretar fordringshavers interesser.

OC vil holde fordringshaver underrettet om sakens gang. Rapportering vil skje skriftlig etter nærmere avtale med fordringshaver eller slik som skissert i denne avtale.

OC vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset (jfr. Inkassolovens § 14), ta forbehold om at fordringshaver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

OC plikter i den grad det er nødvendig å iverksette de tiltak som er nødvendige for å oppnå en løsning av saken, samt påse at kostnadsnivået er på et akseptabelt nivå.

OC vil ivareta fordringshavers interesser på best mulig måte, og innestår for tilstrekkelig faglig kompetanse.

4. Økonomi

OC tar forbehold om å korrigere de fra fordringshaver beregnede gebyrer slik at OC minimum kan ta til inntekt de satser som fremkommer i Inkassolovens forskrifter § 2-2 og 2-3. For øvrig vil OC avkreve skyldneren for fordringshavers lovbestemte rett til erstatning for inkassokostnader.

OC forskutterer alle nødvendige gebyrer som påkommer under sakens gang. Disse vil fortløpende bli avkrevd fordringshaver pr. 14 dager, og ved oppgjør fra skyldner bli godskrevet sluttoppgjøret til fordringshaver.

OC avregner og remitterer innkasserte beløp to ganger i uka. Under henvisning til Inkassoloven § 3, jfr. § 16, godskrives ikke renter av innkasserte midler. OC kan holde tilbake et beløp tilsvarende sitt vederlag. OC forbeholder seg retten til å kunne motregne eventuelle beløp fordringshaver måtte skylde OC mot tilgodehavende hovedstol.

OC plikter å holde innkasserte midler og andre midler som tilhører klienter, atskilt fra egne midler og midler som ikke tilhører klienter.

Kongen kan gi forskrifter om behandling av innkasserte midler og andre midler som tilhører klienter, og om rett til renter av slike midler.

Behandling av merverdiavgift: OC avregner påløpt merverdiavgift direkte mot hovedstol. I dette tilfellet vil fordringshaver motta momsavregning fra OC. Momsfaktura sendes kun i de tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å motregne merverdiavgift mot hovedstol (avdragsinnbetalinger, påleggstrekk etc.).

5. Oppsigelse av avtale

Denne avtale gjelder for ett år fra den dato den er undertegnet. Avtalen kan gjensidig sies opp ved skriftlig varsel 10 dager før avtaleperiodens utløp. Avtalen fornyes automatisk ved unnlatt oppsigelse.
Ved oppsigelse av denne avtale og tilbakekalling av saksportefølje vil OC fakturere fordringshaver for påløpte sakskostnader i hver enkelt sak.

6. Spesifikasjon av tjenester og priser

Avtalen anses som signert av fordringshaver ved online registering på www.orklacredit.no/okonomiforbundet. OC vil sende ettersende en kopi av avtalen, så fort den er signert.